Polska

250 mln zł dla gmin, w których działały PGR-y. Rusza nabór wniosków

2021-01-04 11:30:00 redakcja@produkty-lokalne.pl za MSWiA

Ruszy nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w gminach, w których w przeszłości funkcjonowały PGR-y. Nabór potrwa do 12 lutego 2021 r. Do gmin trafią środki finansowe w wysokości 250 milionów zł.

zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne

Program jest kierowany do gmin, które ucierpiały w wyniku zaniedbań po likwidacji państwowych gospodarstw rolnych. Jest to pierwszy program wprost skierowany do terenów popegeerowskich i ich mieszkańców. Wsparcie dla gmin wchodzi w skład Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – To środki na inwestycje pierwszej potrzeby, które w wielu innych miejscowościach już istnieją i są niezwykle potrzebne – powiedział wiceminister Paweł Szefernaker z MSWiA.

Jak wnioskować o wsparcie?

Gmina będzie mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski na 3 inwestycje. Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji to 50 tys. zł, natomiast maksymalna 5 mln zł (górna wartość jest obowiązująca także w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku). Wnioski w pierwszej kolejności będą opiniowane przez właściwe oddziały terytorialne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - w zakresie potwierdzenia zlokalizowania inwestycji w miejscowości, w której funkcjonowały PGR-y. Po zaopiniowaniu wniosku, właściwy oddział terenowy KOWR odsyła wniosek wraz z opinią do gminy. Gmina składa kompletny wniosek (w tym zawierający opinię KOWR) do właściwego wojewody. Wnioski będą oceniane przez Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego powołaną przy Prezesie Rady Ministrów. Premier, na podstawie rekomendacji działającej przy nim Komisji, będzie składał dyspozycję wypłaty środków.

Na co można przeznaczyć środki?

Katalog zadań inwestycyjnych jest otwarty. Jednak należy pamiętać, że środki mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe i nie mogą zostać przeznaczone na refundację poniesionych już wydatków. Preferowane będą inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla/dzielnicy, innych przedstawicieli lokalnej społeczności, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Gminy mogą przeznaczyć środki m.in. na:

· budowę, rozbudowę, przebudowę:

- kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, przepompowni, wodociągów, przyłączy do sieci gazowej,

- dróg wewnętrznych lub dojazdów do miejscowości, oświetlenia, chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych,

- centrów wsi umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (place zabaw, siłownie zewnętrzne, utwardzone miejsca do festynów, wiaty, tereny zieleni), obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego,

- świetlic, obiektów bibliotecznych, remiz strażackich.

· modernizację składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym w szczególności budynków, ogrodzeń, termomodernizację budynków,

· prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Skąd pobrać wniosek? Gdzie znajdę więcej informacji o programie?

 

Wniosek, wraz ze szczegółową informacją o programie, można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/mswia/wsparcie-gmin-popegeerowskich

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ