Polska

Dotacja 50 tys. zł w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś”. Wnioski można składać do 26 lutego

2021-02-12 10:30:00 redakcja@produkty-lokalne.pl za UMWW

14 stycznia 2021 r. Zarząd województwa uchwalił regulamin XI edycji sztandarowego konkursu Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”.

fot. wow.umww.pl
fot. wow.umww.pl

Termin składania wniosków w konkursie upływa 26 lutego 2021 roku. Można ubiegać się o dotację w wysokości nawet 50 tys. złotych. Gmina ma prawo złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w sołectwie lub miejscowości, w tym w mieście do 5 tys. mieszkańców, uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Sołectwo (miejscowość) musi być uczestnikiem programu na dzień składania wniosku.

W konkursie nie mogą uczestniczyć projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, projekty współfinansowane z innych środków budżetu województwa wielkopolskiego oraz projekty, o których dofinansowanie gmina ubiega się w ramach innych konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Przedmiot dofinansowania

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty w zakresie: zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę sołectwa (miejscowości), zachowania, odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych. Dopuszcza się dofinansowanie zakupu sprzętu i/lub wyposażenia w ramach realizacji projektów zagospodarowania przestrzeni publicznej (np. zakup stołów, krzeseł, sprzętu AGD w ramach remontu świetlicy) pod warunkiem, że koszt tych zakupów nie przekroczy 1/3 wartości całości projektu.

Tegoroczna edycja konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” to kolejna szansa dla członków programu Wielkopolska Odnowa Wsi na rozwój społeczny, kulturowy oraz estetyczny swoich miejscowości. Zwiększona w tym roku aż do 4,5 mln zł pula środków na realizację konkursu wzmacnia szanse uczestników na otrzymanie dofinansowania projektu, dzięki czemu więcej społeczności środowisk wiejskich będzie mogło spełnić swoje marzenia o „pięknej wsi”  – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski

Wysokość dotacji oraz ważne terminy

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 10.000,00 zł i nie więcej niż 50.000,00 zł dla pojedynczego projektu. Złożenie przez gminę wniosku o dofinansowanie na kwotę niższą niż 10 tys. zł lub wyższą niż 50 tys. zł, będzie podstawą do odrzucenia wniosku z przyczyn formalnych. Złożenie przez gminę więcej niż 3 wniosków lub złożenie wniosków na łączną kwotę dotacji większą niż 150 tys. zł eliminuje z konkursu wszystkie wnioski złożone przez gminę.

Maksymalna wielkość dofinansowania projektów wyłonionych w konkursie wynosi łącznie 4,5 mln zł

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej należy składać w terminie do 26 lutego 2021 r. do godz. 15:30. Wypis z uchwały budżetowej potwierdzający zabezpieczenie środków w budżecie gminy na wkład własny należy dostarczyć do 31 marca 2021 r. (liczy się data wpływu dokumentu).

Projekty dofinansowane w ramach konkursu należy zrealizować najpóźniej do 15 listopada 2021 r.

Zmiany jakie dokonują się na Wielkopolskiej wsi są wynikiem współpracy lokalnych samorządów-gmin, a w szczególności sołtysów i samorządu województwa wielkopolskiego. Odnowa wsi przyniosła nam sołtysom szanse na zmianę naszego otoczenia według pomysłu i zaangażowania społeczności lokalnej, która sama określa kierunki rozwoju swojego sołectwa. To możliwość na wyróżnienie się najbardziej aktywnych wielkopolskich wsi i jej liderów, którzy często z wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego sami planują rozwój "drobnej" infrastruktury społecznej na wsi. Dziś program rozszerza swoje możliwości co jeszcze bardziej cieszy, myślę że wszyscy sołtysi mogą powiedzieć chórem: To dobry program, który wspiera nasze marzenia" – mówi Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski.

Kolejne edycje konkursów organizowanych w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi przyciągają coraz większa liczbę sołectw chętnych do udziału. Widząc pozytywny odzew uczestników na proponowane możliwości aktywizacji społeczności wiejskich oraz poprawy estetyki miejscowości Samorząd Województwa Wielkopolskiego kontynuuje program oraz zwiększa pulę środków na jego realizację.

Program Wielkopolska Odnowa Wsi od początku swojego funkcjonowania umożliwił zrealizowanie licznych pomysłów, planów i marzeń rozwijającym się aktywnym społecznościom wiejskim. Samorząd Województwa Wielkopolskiego widząc niemalejące zainteresowanie uczestnictwem w programie corocznie udoskonala jego formułę by sprostać nowym pomysłom mieszkańców wsi w dążeniu do promocji swoich walorów, lepszej integracji społeczności lokalnej oraz zwiększeniu atrakcyjności obszarów wiejskich dla całej zbiorowości – dodaje Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Szczegóły i niezbędne załączniki na stronie: https://wow.umww.pl/dotacja-nawet-50-tys-zl-w-konkursie-pieknieje-wielkopolska-wies/

Przeglądaj zasoby Produkty-lokalne.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ